Ví dụ list của bạn có định dạng tmt2906|tmt.ufo@gmail.com|minhtuyen|EAAACU và bạn muốn lọc lấy định dạng tmt2906|minhtuyen thì bạn nhập 1|3